ZARZĄDZENIE NR 204/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

 

 1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.253.4.2016 z dnia 20 października 2016r. o kwotę 25.855,00(rozdz.85219) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.15.2016 z dnia 18 października 2016r. o kwotę 14.704,00 (rozdz.85213) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.11.2016 z dnia 18 października 2016r. o kwotę 127.414,00 (rozdz.85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.15.2016 z dnia 19 października 2016r. o kwotę 70.261,00(rozdz.85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zg. z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.222.17.2016 z dnia 18 października 2016r. o kwotę 17.224,00 zł (rozdz.85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna”.

 

 1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.62.102.2016 z dnia 26 października 2016r. o kwotę 864.053,00 (rozdz.85211) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty jego obsługi,

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.235.20.2016 z dnia 27 października 2016r. o kwotę 360.343,00zł (rozdz.85212) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

 • po stronie dochodów 88.298.126,37 zł

 • po stronie wydatków 92.078.039,37zł

 • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 204/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:07.11.2016 09:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:07.11.2016 09:41