ZARZĄDZENIE NR 195/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników kwotę 14.923,00 zł (rozdz. 75818) na wydatki związane z urlopem dla poratowania zdrowia dla pracownika Przedszkola Miejskiego Nr 6 (80104).

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.129.15.2016 z dnia 6 października 2016r. o kwotę 36.864,00 zł.(rozdz. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

 

  1. zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.57.74.2016 z dnia 3 października 2016r. o kwotę 5.414,86zł, w tym: w rozdziale 80101 o kwotę 140,02zł, w rozdziale 80110 o kwotę 5.274,84zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez gminę, inne osoby prawne lub osoby fizyczne.

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

  • po stronie dochodów 86.135.046,33 zł

  • po stronie wydatków 89.914.959,33 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 195/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:28.10.2016 09:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:28.10.2016 09:14