ZARZĄDZENIE NR 189/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

 

 1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

 1. przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 59.000,00 zł (rozdz. 75818) na:

 • dotacje celowe dotyczące wsparcia zadań publicznych w trybie pozakonkursowym
  w kwocie 1.500,00zł (rozdz.80195),

 • wydatki bieżące w kwocie 57.500,00zł (rozdz.75075),

 

 1. przeznaczenia z rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników kwotę 13.860,00 zł (rozdz. 75818) na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 3 (80148),

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.128.10.2016 z dnia 7 października 2016r. o kwotę 157.663,00 zł (rozdz.85216) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 

 1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

 1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.33.2016 z dnia 7 października 2016r. o kwotę 2.620,29(rozdz.85215) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą Prawo energetyczne

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

 • po stronie dochodów 86.103.597,19 zł

 • po stronie wydatków 89.883.510,19 zł

 • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 189/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:27.10.2016 13:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:27.10.2016 14:00