Lubliniec, dnia 14.10.2016r.

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2, działając na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony.     

 

1.     Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu w ilości 3.500 Mg/rok wraz z załadunkiem i transportem do miejsca odzysku oraz przeprowadzenie przetwarzania osadu.

       Orientacyjna ilość osadu do transportu wynosi w sumie ok. 7.000 Mg +/- 25%.

2.     Termin realizacji :

Wymagany termin wykonania zamówienia : do 31.10.2018r.

3.     Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującym kryterium :

 

-         cena oferty      -    100%.

    

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium, będzie się posługiwał następującym wzorem :

      

                                           C min.                                       C min.   -   cena min. wśród złożonych ofert

                               An  =  -----------  x  100                          C n        -   cena badanej oferty      

                                              Cn                                              n        -   numer oferty

     

4.     Wadium wynosi : 10.000 zł, słownie zł : dziesięć tysięcy 00/100.

5.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

       Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że oferent jest  związany ofertą do dnia 19.11.2016r.

6.     Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny spełniania tych warunków  :

-         Wykonawca musi posiadać ważne zezwolenie na odzysk ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na terenie województwa śląskiego wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu do utrzymania ciągłości ważności decyzji (zał. nr 1)                             

-         Wykonawca musi posiadać ważne zezwolenie na transport komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu do utrzymania ciągłości zgodności z wymaganiami prawnymi (zał. nr 2)

-         ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożenie oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp.     

7.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

8.     Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

9.     Termin składania ofert.

9.1  Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego,
pok. nr 1 (sekretariat) do dnia :  21.10.2016r.  do godz. 950

       Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

9.2 Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych  hasłem : „Oferta przetargowa na odbiór z transportem osadu z Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu”

10.   Otwarcie ofert.

10.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.10.2016r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

10.2 Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

10.3 Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

10.4 Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej : www.zgklic.pl i www.lubliniec.bip.info.pl przy ZGKLiC.

         Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

10.5 SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie  internetowej : www.zgklic.pl , fax-em, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE PRZETARGU na załadunek, transport i przetwarzanie osadu ściekowego.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:14.10.2016 15:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:14.10.2016 15:34