ZARZĄDZENIE NR 181/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych i zadań zleconych między innymi z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.194.9.2016 z dnia 13 września 2016r. o kwotę 1.500,00zł (rozdz.75011) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:renowację, konserwację, oprawę ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych oraz na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego.

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

  • po stronie dochodów 85.032.573,90 zł

  • po stronie wydatków 88.812.486,90 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.10.2016 08:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:13.10.2016 08:14