ZARZĄDZENIE NR 170/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446)
z a r z ą dz a, co następuje:

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu zwiększenia dochodów
    i wydatków
    z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.165.7.2016 z dnia 25 sierpnia 2016r. o kwotę 25.711,00 (rozdz.85206) z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny na rok 2016 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

  • po stronie dochodów 84.762.739,90 zł

  • po stronie wydatków 88.542.652,90 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 170/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:27.09.2016 08:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:27.09.2016 08:24