Zarządzenie Nr 166/201

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 5 września 2016 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 322/IV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Lublińca uprawnień do ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowei pokrewne, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się następujące wysokości opłat netto za usługi pogrzebowe i pokrewne:

 1. Za zajmowane miejsce - mogiła dziecięca - 96,00 zł

 2. Za zajmowane miejsce - pozostałe mogiły - 600,00 zł

 3. Rezerwacja miejsca - pozostałe mogiły - 960,00 zł

 4. Za zajmowane miejsce w kolumbarium - 1.800,00 zł

 5. Rezerwacja miejsca w kolumbarium - 2.000,00 zł

 6. Wykopanie i uformowanie mogiły dziecięcej:

  w dniu powszednim - 108,00 zł

w dniu wolnym od pracy - 144,00 zł

 1. Wykopanie i uformowanie mogiły pojedynczej:

  w dniu powszednim - 300,00 zł

  w dniu wolnym od pracy - 444,00 zł

 2. Wykopanie i uformowanie mogiły piętrowej:

  w dniu powszednim - 444,00 zł

  w dniu wolnym od pracy - 600,00 zł

 3. Wykopanie i uformowanie mogiły pod urnę:

  w dniu powszednim - 108,00 zł

  w dniu wolnym od pracy - 144,00 zł

 4. Mogiła rodzinna wykopanie i wymurowanie (bez materiału) - 1.200,00 zł

 5. Zezwolenie na ustawienie pomnika - 120,00 zł

 6. Wynajęcie kaplicy (1godzina) - 72,00 zł

 7. Wynajęcie chłodni (doba) - 60,00 zł

 8. Mycie i ubieranie zwłok - 108,00 zł

 9. Wynajęcie pomieszczeń do mycia i ubierania zwłok - 90,00 zł

 10. Kondukt – przejście przez cmentarz - 120,00 zł

 11. Dokonanie czynności rejestracyjnych, wyznaczenie miejsca,

  określenie warunków wykonania prac, ich nadzór i odbiór:

mogiły dziecięce - 50,00 zł

mogiły pozostałe, urny - 100,00 zł

 1. Wjazd pojazdu na teren cmentarza (z wyłączeniem pojazdów

  dowożących zwłoki do prosektorium, samochodów administratora) - 30,00 zł

 2. Uporządkowanie grobu po pogrzebie - 30,00 zł

 3. Jednorazowe uprzątnięcie grobu - 15,00 zł

 4. Całoroczne utrzymanie czystości grobu (średnio raz w miesiącu) - 150,00 zł

 5. Brukowanie - 72,00 zł/m2

 6. Umieszczenia reklamy lub ogłoszenia (1 miesiąc) - 30,00 zł

 7. Opłata za wygrawerowanie litery, cyfry lub znaku w napisie na płycie kolumbarium - 5,00 zł/szt

  2. Rezerwacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 5 obejmuje okres 20 lat.
  W przypadku nie wniesienia opłaty na dalsze 20 lat rezerwacja wygasa.
  3. Opłatę o której mowa w ust. 1 pkt 17 dolicza się do opłat wskazanych w ust 1 pkt 6,7,8,9 i 10.

 

 

 

 

§ 2

 

Do opłat, o których mowa § 1ust.1 pkt 4,6,7,8,9 i 10 w warunkach zimowych dolicza się dodatek w wysokości 30 %.

 

§ 3

 

Na usługi wymienione w §1ust.1 pkt 1, 2 i 4 dopuszczalne jest zawarcie po upływie 20 lat umowy na okresy krótsze, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 5 lat.

 

§ 4

 

Do wysokości opłat o których mowa w § 1 doliczona zostanie obowiązująca stawka VAT.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Gospodarki Komunalnej Lokalowej
i Ciepłownictwa w Lublińcu.

 

§ 6

 

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 166/201 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:16.09.2016 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:16.09.2016 11:54