ZARZĄDZENIE NR 162/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 19.960,00 zł (rozdz. 75818) na wydatki bieżące – zadania statutowe (rozdz.80149, 80150) ,

  2. przeznaczenia z rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników kwotę 11.400,00 zł (rozdz. 75818) na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Przedszkola Miejskiego Nr 8 (80104).

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.16.2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. o kwotę 45,00 (rozdz.85295) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

  • po stronie dochodów 84.677.028,90 zł

  • po stronie wydatków 88.456.941,90zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 162/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.09.2016 09:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:13.09.2016 09:13