ZARZĄDZENIE NR 156/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 19 SIERPNIA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2016r. poz. 446)
z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia :

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników kwotę 65.038,00 zł (rozdz. 75818) , z tego na wypłatę wynagrodzeń za urlopy dla poratowania zdrowia oraz odprawy emerytalnej dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 (rozdz. 80101),

  2. przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 31.200,00 zł (rozdz. 75818) na dotacje celowe dotyczące wsparcia zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w rozdziale 92605.

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

  • po stronie dochodów 84.676.983,90 zł

  • po stronie wydatków 88.456.896,90 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 156/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 SIERPNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.09.2016 08:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:13.09.2016 08:28