Lubliniec, dnia 01.09.2016r.

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

           

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Spokojnej 2
, działając na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony.     

 

 1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest odwodnienie osadu przefermentowanego ze zbiorników OBF na Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2.

      Orientacyjna ilość osadu do odwodnienia wynosi w sumie do 22.000 m3.

 1. Termin realizacji :

Wymagany termin wykonania zamówienia :  do 30.09.2017r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :
  • posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania usługi odwodnienia osadu ściekowego 
  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • spełnianie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

       Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożenie      oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp .

 1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującym kryterium :

 

 • cena oferty      -    100%.

    

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium, będzie się posługiwał następującym wzorem :

      

                                            C min.                                       C min.   -   cena min. wśród złożonych ofert

                                An  =  -----------  x  100                          C n        -   cena badanej oferty      

                                              Cn                                               n        -   numer oferty

     

 1. Wadium wynosi : 8.000 zł, słownie zł : osiem tysięcy 00/100.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

       Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że oferent jest związany ofertą do dnia 07.10.2016r.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.
 3.  Termin składania ofert.

9.1.  Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego,
pok. nr 1 (sekretariat) do dnia :  08.09.2016r.  do godz. 950

       Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

9.2   Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych  hasłem : „Oferta przetargowa na odwodnienie osadu na Oczyszczalni Ścieków w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2.”                 

 1.  Otwarcie ofert.

10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.09.2016r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

10.2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

10.3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)  Wykonawcy,   którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

10.4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej : www.zgklic.pl, www.lubliniec.bip.info.pl przy ZGKLiC.

        Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

10.5.SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie  internetowej : www.zgklic.pl, e-mailem : zgklic@wp.pl, fax-em : 34 351 40 02, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE PRZETARGU na odwodnienie osadu
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:01.09.2016 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:01.09.2016 10:57