ZARZĄDZENIE NR 152/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 09 SIERPNIA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe oraz urlopy na poratowanie zdrowia dla pracowników kwotę 45.429,00 zł (rozdz. 75818) , z tego na wypłatę wynagrodzeń za urlopy dla poratowania zdrowia dla pracownika Gimnazjum Nr 1 (rozdz. 80110) kwotę 17.558,00zł oraz kwotę 27.871,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 (80101),

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.8.2016 z dnia 3 sierpnia 2016r. o kwotę 1.000,00 (rozdz.85213) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

 

 

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

  • po stronie dochodów 84.676.983,90 zł

  • po stronie wydatków 88.456.896,90 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 152/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 09 SIERPNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:26.08.2016 11:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:26.08.2016 11:34