UCHWAŁA NR 408/XXXIX / 05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 LIPCA 2005 ROKU w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszą

UCHWAŁA   NR 408/XXXIX / 05

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA  27   LIPCA  2005 ROKU

w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
                    informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

       Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)  oraz art. 121  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148,
z późn.zm.)  u c h w a l a
, co następuje :

§ 1

Ustalić następującą procedurę uchwalania budżetu :

 1.  Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w ustawowym terminie projekt uchwały
       budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego.

 2.  Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały budżetowej do poszczególnych Komisji
       Rady Miejskiej.

 3.  Radni zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w pracach nad projektem uchwały
       budżetowej.

 4.  Komisje Rady w terminie 21 dni odbywają posiedzenia, na których formułowane są na
       piśmie opinie o projekcie budżetu.

 5.  Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej opinii Komisji
      Finansowo – Ekonomicznej.

 6. W posiedzeniu Komisji Finansowo-Ekonomicznej, na której opiniowany jest projekt
       budżetu, uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji lub wskazani przez nich
       członkowie komisji.

 7.  Niezwłocznie po sporządzeniu przez  Komisję Finansowo-Ekonomiczną opinii na piśmie
       jest ona przekazywana Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta.

 8. Burmistrz Miasta po rozpatrzeniu wniosków Komisji może zlecić  wprowadzenie
       ewentualnych korekt do projektu uchwały budżetowej.

 9. Po wprowadzeniu korekt Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej ostateczną
       wersję projektu uchwały budżetowej.
   

10. Porządek obrad sesji Rady Miejskiej , na której będzie rozpatrywany projekt uchwały
       budżetowej powinien obejmować :

Ø      przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem ,

Ø      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ,

Ø      odczytanie opinii Komisji Finansowo-Ekonomicznej oraz opinii pozostałych komisji,

Ø      stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie złożonych wniosków,

Ø      dyskusję nad projektem budżetu,

Ø      głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

11. Procedurę uchwalania budżetu zamyka przyjęcie przez Radę Miejską uchwały budżetowej

      na nowy rok.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej przedkładany Radzie Miejskiej przez Burmistrza Miasta określa:

  1.   Prognozowane dochody miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
        z podziałem na :

-    dochody własne,

-    dochody na zadania zlecone ,

-    dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
      rządowej,

-  dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
     
samorządu terytorialnego.

  2. Planowane wydatki budżetu miasta w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
        budżetowej

        a)   z podziałem na :

-    wydatki na zadania własne,

-    wydatki na zadania  zlecone,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
     administracji  rządowej,

-  wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
      samorządu terytorialnego,

        b)  z wyodrębnieniem :

            -   wydatków bieżących, w tym w szczególności :

Ø               wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

Ø               dotacji,

Ø               wydatków na obsługę długu  miasta,

Ø               wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,

            -   wydatków majątkowych,

  3.  Źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta.

  4. Wydatki związane z wieloletnimi programami zadań  inwestycyjnych  z wyodrębnieniem:   
       -  wydatków na finansowanie zadań w poszczególnych działach i rozdziałach
               klasyfikacji budżetowej,

       -  wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy
               strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,

  5.  Przychody i rozchody budżetu miasta.

  6 Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu
      państwa.

  7. Plan przychodów i wydatków funduszu celowego .

  8. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

  9. Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

   § 3

Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Miasta  dołącza :

   1. Objaśnienie wraz z prognozą zadłużenia miasta

   2.  Informację o stanie mienia komunalnego.

  § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta oraz w zakresie ustalonym w treści
§ 1 odpowiednio Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Przewodniczącym Komisji.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 15/ III /94 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 1994r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 408/XXXIX / 05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 LIPCA 2005 ROKU w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszą
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2005 14:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż