ZARZĄDZENIE NR 132/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 11 LIPCA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.161.3.2016 z dnia 27 czerwca 2016r. o kwotę 40.697,00 (rozdz.85295) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

  2. przeznaczenia z rezerwy celowej na wypłaty odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych (rozdz.75818) kwoty 68.000,00zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu (rozdz.80104 )- kwota 28.000zł oraz pracownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu (rozdz.80114)- kwota 40.000zł.

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.194.2.2016 z dnia 4 lipca 2016r. o kwotę 123,52 (rozdz.75011), która stanowi uzupełnienie za większą ilość spraw zrealizowanych w 2015roku z zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych ,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.20.2016 z dnia 7 lipca 2016r. o kwotę 2.987,82 zł (rozdz. 85215) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

  • po stronie dochodów 82.906.518,39 zł

  • po stronie wydatków 86.686.431,39 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 132/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 LIPCA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:19.07.2016 08:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:19.07.2016 08:55