ZARZĄDZENIE NR 108/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 31 MAJA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2016r. poz. 446)
z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych
w ramach
zadań własnych a także zadań zleconych m.in.z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.138.3.2016 z dnia 23 maja 2016r. o kwotę 13.964,00 (rozdz.85213) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

  • po stronie dochodów 82.756.710,05 zł

  • po stronie wydatków 86.536.623,05 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 108/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 MAJA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:16.06.2016 07:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:16.06.2016 08:01