Uchwała Nr 19/III/02

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta Lublińca

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§  1

1.      Ustala się wysokości taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta następująco:

-         Za wodę pobieraną na cele gospodarstw domowych, produkcji rolnej, oraz

jednostek i zakładów budżetowych – 1,90 zł/m3

-         Za wodę pobieraną na cele działalności gospodarczej w sferze produkcji

materialnej (cele przemysłowe) – 2,85 zł/m3

-         Za wodę pobieraną na cele produkcji spożywczej i farmakologicznej – 2,10 zł/m3

-         Za ścieki – 2,00 zł/m3

-         Opłata abonamentowa wynosi 5 zł/ odbiorcę/ 1 miesiąc pobierającego wodę

z miejskiej sieci wodociągowej,

-         Opłata abonamentowa wynosi 3,50 zł/odbiorcę/ 1 miesiąc nie pobierającego wodę z miejskiej sieci wodociągowej, a odprowadzającego ścieki do urządzeń komunalnych.

2.      Do ceny ustalonej w ust. 1 doliczona zostanie obowiązująca stawka podatku VAT.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§  3

Traci moc uchwała Nr 318/XXXVI/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta i komunalnych osób prawnych.

§  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2003r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 19/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 08:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:22