ZARZĄDZENIE NR 99/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 04 MAJA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2016r. poz. 446)
z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych
w ramach
zadań własnych a także zadań zleconych m.in.z tytułu :

 

  1. zmiany w planie dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.62.40.2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. polegającej na przeniesieniu środków z rozdziału 85295 na rozdział 85211 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zg. z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
    12 kwietnia 2016r. Zmiany rozdziałów i paragrafów dotyczą kosztów wdrożenia oraz realizacji świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

  • po stronie dochodów 82.577.183,05 zł

  • po stronie wydatków 86.357.096,05 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 99/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 MAJA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:17.05.2016 13:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:17.05.2016 13:31