ZARZĄDZENIE NR 89/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 18 KWIETNIA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

 

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 4.500,00 zł (rozdz. 75818) na dotacje celowe dotyczące wsparcia zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w rozdz. 85195,

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.5.2016 z dnia 6 kwietnia 2016r. o kwotę 3.054,47zł (rozdz. 85215) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

  • po stronie dochodów 82.515.204,60 zł

  • po stronie wydatków 86.295.117,60 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 89/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 KWIETNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:05.05.2016 08:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:05.03.2018 12:36