UCHWAŁA  NR 17/III/02

RADY  MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 12 GRUDNIA 2002

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i w innych miejscach sprzedaży na terenie  miasta Lublińca na rok 2003

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-         Art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

-         Art.15 i art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 Nr 9,poz.84 z późn.zm.)

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku miejskim w Lublińcu w następującej wysokości:

1) za sprzedaż z pawilonu handlowego krytego, własnego                               56,00 zł

2) za sprzedaż artykułów przemysłowych, chemicznych, żywnościowych:

a)      z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 T                                                                                     35,00 zł

b)      z samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej

poniżej 3,5 T                                                                                       27,00 zł

    c) ze straganu  :

- zajmującego powierzchnię do 2 m2                                                                       10,00 zł

- zajmującego powierzchnię od 2 m2  do 4 m2                                        19,00 zł

- zajmującego powierzchnię od 4 m2   do 8 m2                                       29,00 zł

- zajmującego powierzchnię powyżej  8 m2                                            38,00 zł

3) za sprzedaż płodów rolnych oraz  inwentarza żywego własnej produkcji:

     a) z samochodu  dostawczego, ciągnika rolniczego z przyczepą

        lub innego pojazdu nie zależnie od tonażu ciężarowego                            23,00 zł

     b) ze straganu  :

- zajmującego powierzchnię do 1 m2                                                                        3,00 zł

- zajmującego powierzchnię od 1 m2  do 3 m2                                        10,00 zł

- zajmującego powierzchnię powyżej 3 m2                                             19,00 zł

  1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w poniższych miejscach na terenie

Lublińca, w następującej wysokości:

1) las komunalny, plac Miejskiego Domu Kultury                                           51,00 zł

2) przed cmentarzem komunalnym i parafialnym w okresie

    od 25.10.2002r. do 03.11.2002r.                                                              30,00 zł

Powyższe stawki dotyczą powierzchni do 8 m2 stoiska.

W przypadku zajęcia większej powierzchni opłatę podwaja się.

  1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta

w miejscach  innych niż  wymienione w pkt 1 i 2 ust.2                                    10,00 zł

§ 2

1.   Do poboru  opłaty targowej wyznacza się inkasentów:

-         Pan Tomasz Świtała

-         Pan Mariusza Maciuch

-         Pan Michał Kaczmarczyk

którym z tytułu poboru opłaty przysługuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miejskim

2.               Opłatę targową wynikającą z § 1 ust.2 i 3 uiszcza się wg stawek w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w BSK S.A. o/Lubliniec Nr 10501155-0500966783.

Handlujących w miejscach wyznaczonych w § 1 ust.2 i 3 zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 4

Traci moc uchwała :

-         Uchwała Nr 342/XXXIX/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego oraz wszelkich miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca

-         Uchwała Nr 370/XLII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2002r. zmieniająca uchwałę Nr 342/XXXIX/01 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie ustalenia stawek opłaty pobieranej na terenie targowiska miejskiego oraz wszelkich miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 17/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowiska miejskiego i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 08:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:22