UCHWAŁA nr  16/III/02

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

             Na podstawie art.18 i 19 ust. 1 pkt c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r, nr 9 poz. 84/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./  i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym  /Dz.U. z 1999r. nr 15, poz. 139 z późn. zm./, Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, w następującej wysokości:

-         od sporządzenia i wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania

      przestrzennego miasta  -         50,00 zł.

                                                            

§ 2

1. Opłatę administracyjną, o której mowa w ust. 1, pobiera się przed dokonaniem czynności urzędowych.

2.Opłata administracyjna płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2002 roku traci moc uchwała nr 343/XXXIX/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2001 roku  w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 16/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 08:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:22