wersja do wydruku Witold Psiuk 06.07.2005 11:52

Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym 2005/2006 , 2006/2007 oraz 2007/2008

O G Ł O S Z E N I E Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U. z 2004 r. Nr 19. Poz. 177), ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym 2005/2006 , 2006/2007 oraz 2007/2008
 
Oferta powinna zawierać :
1. Nazwę i siedzibę oferenta.
2. Określenie ceny za jaką zostanie wykonana usługa wg. załącznika Nr 1 do SIWZ
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków przez Zamawiającego wg. załącznika Nr 2 do SIWZ
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 2 - óch lat usług odpowiadających swoim rodzajem stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wg załącznika Nr 3 wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością.
6. Tabelę kalkulacyjne wg załączników Nr 4.1. do SIWZ na rok szkolny 2005/2006 , Nr 4.2. na rok szkolny 2006/2007 oraz Nr 4.3. na rok szkolny 2007/2008.
7. Zaakceptowany rozkład jazdy wg załącznika Nr 4a
8. Zaakceptowany wzór umowy wg załącznika Nr 5
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji
od 01.09.2005 r. do 30.06.2006 r. , od 01.09.2006 r. do 30.06.2007 r. oraz od 01.09.2007 r. do 30.06.2008 r.
Termin składania ofert :
1. Oferty należy składać2. w opieczętowanej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta na dowóz dzieci do szkół” w siedzibie Zamawiającego Lubliniec, ul. Oświęcimska 30 I piętro sekretariat do dnia 28.07.2005 r. do godz. 9.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.07. 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać5. bezpłatnie pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami jest Witold Psiuk tel. 034/356-21-21
Kryterium oceny złożonych ofert :
Cena za jaką zostanie wykonana usługa 100%
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej : www.lubliniec.pl oraz wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Lubliniec, 01.07.2005r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym 2005/2006 , 2006/2007 oraz 2007/2008
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Witold Psiuk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2005 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.