ZOPO-220/25 /04
Lubliniec 26.07.2004 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U. z 2004 r. Nr 19. Poz. 177), ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym 2004/2005
 
I. Oferta powinna zawierać :
1. Nazwę i siedzibę oferenta.
2. Określenie ceny za jaką zostanie wykonana usługa wg. załącznika Nr 1 do SIWZ
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków przez Zamawiajacego wg. załącznika Nr 2 do SIWZ
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 2 - óch lat usług odpowiadających swoim rodzajem stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wg. załacznika Nr 3 wraz z załączonymi dokumentami potwierdzająacymi, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością.
6. Tabelę kalkulacyjną wg. załącznika Nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II. Termin realizacji:
od 01.09.2004 r. do 24.06.2005 r.

III. Termin składania ofert :
1. Oferty należy składać w opieczętowanej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta na dowóz dzieci do szkół” w siedzibie Zamawiającego Lubliniec, ul. Oświęcimska 30 I pietro sekretariat do dnia 16.08.2004 r. do godz 9.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08. 2004 r. o godz 10.00 w siedzibie Zamawiajacego.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Osobą uprawnioną przez Zamawiajacego do kontaktów z oferentami jest Witold Psiuk tel. 034/356-21-21

IV. Kryterium oceny złożonych ofert :
Cena za jaką zostanie wykonana usługa 100%

V. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiajacego, na stronie internetowej : www.lubliniec.pl oraz wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym 2004/2005
Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Droniowicka 27 42-700 Lubliniec
Informację opublikował:Witold Psiuk
Data publikacji:06.07.2005 11:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak