O G Ł O S Z E N I E

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U. z 2004 r. Nr 19. Poz. 177), ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w obiekcie basenu krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42.
 
Oferta powinna zawierać :
Nazwę i siedzibę oferenta.
Określenie ceny netto za jaką zostaną wykonane roboty wg. załącznika Nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków przez zamawiajacego wg. załącznika Nr 2 do SIWZ
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 2 - óch lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wg. załacznika Nr 3 wraz z załączonymi dokumentami potwierdzająacymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.
Kosztorys ofertowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania robót
Od 1 lipca do 30 lipca 2004 r.

Termin składania ofert :
Oferty należy składać w opieczętowanej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta przetargowa na wykonanie prac remontowych w obiekcie basenu krytego” w siedzibie Zamawiającego Lubliniec, ul. Oświęcimska 30 I pietro sekretariat do dnia 21.06.2004 r. do godz 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06. 2004 r. o godz 10.00 w siedzibie zamawiajacego.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Osobą uprawnioną przez Zamawiajacego do kontaktów z oferentami jest Witold Psiuk tel. 034/356-21-21

Kryterium oceny złożonych ofert :
Cena za jaką zostaną wykonane roboty 100%
V. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiajacego, na stronie internetowej : www.lubliniec.pl oraz wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w obiekcie basenu krytego w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 42
Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Droniowicka 27 42-700 Lubliniec
Informację opublikował:Witold Psiuk
Data publikacji:06.07.2005 11:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak