ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Lublińcu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Przedszkoli i ZOPO w Lublińcu
 Podstawa przeprowadzenia przetargu :
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 644; nr 113, poz. 984 i nr197, poz. 1661 oraz z 2003 r. nr 2, poz. 16; nr 130, poz. 1188 i nr 165, poz. 1591 tekst jednolity ). zamówienie do kwoty 30.000.- euro.
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w postępowaniu.
W postępowaniu tym, stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 wskazanej w pkt. 1 ustawy, nie przysługują środki odwoławcze.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 2 grudnia 2003 r. o godz. 9.00 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu ul. Oświęcimska 30.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Przetarg na dostawę bonów” należy składać w siedzibie zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 2 grudnia do godz. 8.00
Termin realizacji bonów nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia wydania bonów.
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm. )
Spośród złożonych ofert, wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza z punktu widzenia następujących kryteriów i ich wag :
ostateczna cena ofertowa bonów waga - 90%
ilość sklepów na terenie miasta Lublińca,
w których można realizować bony waga - 10%
Szczegółowe informacje - instrukcję dla oferentów oraz warunki składania ofert można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30. Tel.356 21 21
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Lubliniec 20.11.2003 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Przedszkoli i ZOPO w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Droniowicka 27 42-700 Lubliniec
Informację opublikował:Witold Psiuk
Data publikacji:06.07.2005 11:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak