ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Lublińcu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu przy ul. Uchodźców 34
 
Podstawa przeprowadzenia przetargu :
Ustawa o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 644 Art. 15 ust.1 ). zamówienie do kwoty 30.000.- euro
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 6 sierpnia 2003 r. o godz. 9.00 w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu ul. Oświęcimska 30.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Przetarg na malowanie w Przedszkolu Miejskim Nr 8” należy składać w siedzibie zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 6 sierpnia do godz. 8.00
Pożądany termin wykonania robót do dnia 26 sierpnia 2003 r.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych.
Spośród złożonych ofert, wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza z punktu widzenia następujących kryteriów i ich wag :
cena za jaką zostaną wykonane prace malarskie - 100 %
Szczegółowe informacje - specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30. Tel.356 21 21
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZOPO oraz oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie.

Lubliniec 25.07.2003 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na wykonanie robót malarskich w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Lublińcu przy ul. Uchodźców 34
Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Droniowicka 27 42-700 Lubliniec
Informację opublikował:Witold Psiuk
Data publikacji:06.07.2005 11:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak