O G Ł O S Z E N I E

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu ul. Oświęcimska 30 ogłasza
Przetarg nieograniczony
Na : usługi przewozowe - dowóz dzieci do szkoły na niżej wymienionych trasach w roku szkolnym 2003/2004

Trasa - Lubliniec - Wymyślacz - Lubliniec do przewozu ok. 40 uczniów
Trasa - Lubliniec - Kokotek - Pusta Kuźnica - Lubliniec do przewozu ok. 54 uczniów

 Podstawa przeprowadzenia przetargu :
Ustawa o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 644 Art. 15 ust.1 ). zamówienie do kwoty 30.000.- euro
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14 lipca 2003 r. o godz. 10.00 w Zespole Obsługi Placówek oświatowych w Lublińcu ul. Oświęcimska 30.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Przetarg na dowóz dzieci do szkoły” należy składać w siedzibie zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 14 lipca do godz. 8.00.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych.
Spośród złożonych ofert, wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza z punktu widzenia następujących kryteriów i ich wag :
cena za jaką zostaną wykonane usługi przewozowe - 100 %
Szczegółowe informacje - specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30. bezpłatnie Tel.356 21 21.
O Wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie.


Lubliniec 23.06.2003 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na usługi przewozowe - dowóz dzieci do szkoły na niżej wymienionych trasach w roku szkolnym 2003/2004
Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Droniowicka 27 42-700 Lubliniec
Informację opublikował:Witold Psiuk
Data publikacji:06.07.2005 11:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak