Zarządzenie Nr 256/2015

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 31 grudnia 2015 r

 

 

w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do Zarządzenie Nr 203/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową .

 

 

Na podstawie art.40 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

(tj Dz. U z 2013 r , poz. 885 z późn.zm) oraz na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( tj Dzu U z 2013 r , poz. 330 z późn.zm)

 

 

Burmistrz Miasta

zarządza

 

 

§ 1

 

W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 203/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową § 5 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

 

  1. Ewidencja dochodów cywilnoprawnych, których wymiar, wpłaty i windykacja prowadzona jest przez pracowników ds. gospodarki zasobem komunalnym, dokonywana jest następująco:

 

  1. dokonuje się comiesięcznego naliczania wysokości opłat i czynszów , zakładając odrębne konta analityczne dla poszczególnych najemców i dzierżawców. Ewidencja zobowiązanych winna być prowadzona na bieżąco w oparciu o dane wynikające z umów dotyczących danego miesiąca i ich zmian. Do dnia 8 po danym miesiącu pracownicy zobowiązani są do przekazania pisemnej informacji dotyczącej miesięcznego przypisu należności. Kwartalne sprawozdania o kwotach przypisów, wpłat i sald sporządzane jest na druku Rb 27-S i przedkładane w wydziale finansowym zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 8-go dnia po upływie każdego kwartału,

 

  1. księgowanie wpłat i windykowanie opłat przeprowadzane jest na bieżąco,

 

 

  1. wpłaty na konta analityczne poszczególnych najemców księgowane są na podstawie oryginałów wyciągu bankowego rachunku pomocniczego Urzędu Miejskiego,

 

  1. odpisów należności w związku z umorzeniem należności z tytułu czynszów i innych pobieranych dochodów dokonuje się na kontach analitycznych, po przedstawieniu propozycji i uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Miasta.

 

  1. dochody z czynszów najmu lokali komunalnych pomniejszane są o podatek VAT, którego wysokość wynika z rejestrów VAT sporządzanych przez pracowników zajmujących się gospodarką mieszkaniową i przedkładane są do Referatu Księgowości Budżetowej i Płac do dnia 8-go po upływie każdego miesiąca.

 

 

§ 2

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 203/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2013 roku pozostają bez zmian.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 256/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do Zarządzenie Nr 203/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Burmistrza Miasta Lublińca w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:12.01.2016 13:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:12.01.2016 13:05