wersja do wydruku Joanna Wicher 12.01.2016 13:01

Zarządzenie Nr 255/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie : zasad i terminów przekazywania środków budżetowych na wydatki jednostek organizacyjnych Miasta.

Zarządzenie Nr 255/2015

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 31 grudnia 2015 r

 

 

w sprawie : zasad i terminów przekazywania środków budżetowych na wydatki jednostek organizacyjnych Miasta.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj Dz. U z 2015 r, poz. 1515) , art. 247 ust 2 ustawy o finansach publicznych ( tj Dz. U z 2013 r, poz. 885 )

 

 

Burmistrz Miasta

zarządza

 

 

 

§ 1

 

 1. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki ze środków budżetu miasta , a pobrane dochody odprowadzają do budżetu miasta.

 2. Niedopuszczalne jest finansowanie wydatków jednostek budżetowych z pobranych przez te jednostki dochodów budżetowych.

 

§ 2

 

 1. Przekazanie środków budżetowych na wydatki jednostek budżetowych dokonuje się w formie elektronicznego przelewu bankowego na rachunek podstawowy jednostki .

 2. Przekazanie środków następuje na pisemny wniosek jednostki budżetowej , jako formę pisemną wniosku przyjmuje się również e-mail.

 3. We wniosku o przekazanie środków budżetowych na wydatki , jednostki wykazują kwotę zapotrzebowania na środki, termin przekazania środków budżetowych , numer rachunku bankowego na który należy dokonać przelewu środków budżetowych .

 4. Wniosek o przekazanie środków budżetowych na wydatki jednostki należy złożyć do Wydziału Finansowego w każdy poniedziałek do godziny 12 wg wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 5. Wniosek powinien być podpisany przez Dyrektora Jednostki lub Głównego Księgowego Jednostki.

 6. W przypadku braku dostatecznej ilości środków finansowych w budżecie miasta dopuszcza się przelanie środków w ratach .

 7. Pracownik Wydziału Finansowego dokonuje sprawdzenia wniosku jednostki o przekazanie środków budżetowych

 8. Wniosek zawierający błędy rachunkowe, merytoryczne podlega zwrotowi do jednostki.

 9. Sprawdzenie wniosku przez pracownika Wydziału Finansowego polega na analizie konta 223 prowadzonego dla każdej jednostki.

 

 

§ 3

 

 

 1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ( art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) należy przekazywać jednostkom realizującym projekt niezwłocznie po ich otrzymaniu od podmiotu dotującego na pisemny wniosek jednostki.

 2. W przypadku opóźnienia wpływu środków zewnętrznych na realizację projektów unijnych w uzasadnionych przypadkach, na wniosek jednostki będącej Beneficjentem ostatecznym dokonuje się przelewu środków z budżetu miasta na pisemny wniosek jednostki.

 3. W chwili otrzymania środków od podmiotu dotującego , dokonuje się zwrotu odpowiedniej kwoty na rachunek budżetu miasta poprzez konto wydatkowe projektu.

 4. W przypadku finansowania projektu w postaci wkładu własnego Wydział Finansowy przekazuje środki na pisemny wniosek jednostki realizującej projekt po dokonaniu sprawdzenia z planem wydatków.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 r

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 255/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie : zasad i terminów przekazywania środków budżetowych na wydatki jednostek organizacyjnych Miasta.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2016 13:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż