U C H W A Ł A   N R 15/III/02

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 12 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: stawek podatku od posiadania psów na 2003 rokRada Miejska w Lublińcu, działając na podstawie:

-         art.18 ust.2, pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.):

-         art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn.zm.)

u c h w a l a, co następuje:

   § 1

     Podatek od posiadania psów wynosi:

               - od każdego psa w kwocie po 20,-zł.  

                       

§ 2

Zwalnia się z podatku od posiadania psów właścicieli domów jednorodzinnych, z tytułu posiadania jednego psa.

§ 3

Podatek płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Śląskim S.A. Katowice o/Lubliniec Nr 10501155-500966783 w terminie do dnia 30 czerwca 2003r.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 344/XXIX/01 z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 15/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 08:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:21