ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w Lublińcu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remont sanitariatów w obiekcie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego 6  Podstawa przeprowadzenia przetargu : Ustawa o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 76 poz. 344 z póź. zmianami Art. 15 punkt 1 ).
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30 czerwca 2003 r. o godz. 9.00 w Zespole Obsługi Placówek oświatowych w Lublińcu ul. Oświęcimska 30.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Przetarg na remont sanitariatów w Przedszkolu Nr 3 należy składać w siedzibie zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca do godz. 8.00
Pożądany termin wykonania robót do dnia 8 sierpnia 2003 r.
Szczegółowe informacje - specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30. Tel.356 21 21
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZOPO .
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Z tytułu odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie.


Lubliniec 12.06.2003 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remont sanitariatów w obiekcie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu przy ulicy Wojska Polskiego 6
Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Droniowicka 27 42-700 Lubliniec
Informację opublikował:Witold Psiuk
Data publikacji:06.07.2005 11:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak