UCHWAŁA  NR404/XXXVIII/ 05

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA 29 CZERWCA  2005 ROKU

w sprawie: zmiany budżetu  miasta na 2005r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2005r :

1. w ramach zadań własnych z tytułu :

    -  zwiększenia przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie   dochodów o kwotę 74.446,-zł (rozdz.75615) na podstawie wniosku Gminy Lubliniec dot.
        przekazania kwoty rekompensującej utracone dochody za II półrocze 2004r. z tyt. zwolnień
        określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
        niepełnosprawnych. Powyższą kwotę przeznacza się na :

·         dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu w kwocie 28.000,-zł (rozdz.75404), wpłaty należy dokonać na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, 

·         zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 34.000,-zł z przeznaczeniem na remont amfiteatru i pomostu kajakowego w Parku Miejskim oraz zakup urządzeń pływających (rozdz.92109),

·         częściowe sfinansowanie  projektu i wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO w kwocie 12.446,-zł (rozdz.75023),

   

   -  zwiększenia o kwotę 2.342,-zł ( rozdz.85219), tj. do wysokości faktycznego wykonania na
       dzień 31.05.2005r. dochodów przez MOPS w paragrafie wpływów z różnych dochodów .
       Powyższą kwotę przeznacza się na  wynagrodzenia,

  

   -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-233/2/2005 z dnia 16 czerwca 2005r.  środków dotacji celowej na zadania własne o kwotę  3.155,-zł (rozdz.80101) z
       przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o
       wartości 100,-zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych   w roku szkolnym 2005 / 2006,

   -  zwiększenia pismem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Nr TW.6013.C/2-16/2005/Cz z  dnia 17 maja 2005r. środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 65.820,-zł 
(rozdz.60016) z przeznaczeniem na dofinansowanie
   modernizacji drogi dojazdowej do       gruntów rolnych położonych wzdłuż ul. Witosa (wydatki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),

  

   -  zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego  Nr FB.I. 3011-206/1/2005 z dnia 16 czerwca 2005r. środków dotacji celowej na zadania własne w kwocie 100,-zł (rozdz.80195) z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i  egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu  zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2004 r.

   - zwiększenia na podstawie umowy Nr 534/KL/2005 zawartej w dniu 6 maja 2005r. z
      Województwem Śląskim, środków   kwocie 3.000,-zł (rozdz.92195) z przeznaczeniem na
      realizację zadania publicznego p.n. „ VII Lubliniecka Wiosna Kulturalna. Regionalny Przegląd
      Dziecięcej  i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej” realizowanego przez Miejski Dom Kultury  w Lublińcu,

2. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :

DOCHODY   NA  ZADANIA  WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

32.000,-

-

65.820,-

97.820,-

60016

Drogi publiczne gminne

32.000,-

-

65.820,-

97.820,-

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

21.530.587,-

-

74.446,-

21.605.033,-

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

7.250.200,-

-

74.446,-

7.324.646,-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.378.523,-

-

3.255,-

1.381.778,-

80101

Szkoły podstawowe

91.654,-

-

3.155,-

94.809,-

80195

Pozostała działalność

428.180,-

-

100,-

428.280,-

852

POMOC SPOŁECZNA

517.083,-

-

2.342,-

519.425,-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

245.520,-

-

2.342,-

247.862,-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.000,-

-

3.000,-

5.000,-

1

2

3

4

5

6

7

92195

Pozostała działalność

2.000,-

-

3.000,-

5.000,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

WŁASNE

35.367.021,-

-

148.863,-

35.515.884,-

WYDATKI NA  ZADANIA  WŁASNE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

­Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia   i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT

I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

2.972.270,-

220.180,-

190.000,-

2.942.090,-

480.000,-

-

-

480.000,-

8.100,-

-

-

8.100,-

-

-

-

-

2.492.270,-

220.180,-

190.000,-

2.462.090,-

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

2.643.900,-

220.180,-

190.000,-

2.613.720,-

480.000,-

-

-

480.000,-

8.100,-

-

-

8.100,-

-

-

-

-

2.163.900,-

220.180,-

190.000,-

2.133.720,-

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

a

b

c

d

120.000,-

3.500,-

3.500,-

120.000,-

120.000,-

3.500,-

3.500,-

120.000,-

15.000,-

-

3.500,-

18.500,-

-

-

-

-

-

-

-

-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

a

b

c

d

90.000,-

3.500,-

3.500,-

90.000,-

90.000,-

3.500,-

3.500,-

90.000,-

15.000,-

-

3.500,-

18.500,-

-

-

-

-

-

-

-

-

750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

4.748.698,-

62.819,-

75.265,-

4.761.144,-

4.557.698,-

30.019,-

75.265,-

4.602.944,-

3.641.080,-

30.019,-

30.019,-

3.641.080,-

-

-

-

-

191.000,-

32.800,-

-

158.200,-

75011

Urzędy wojewódzkie

a

b

c

d

425.000,-

1.236,-

4.236,-

428.000,-

425.000,-

1.236,-

4.236,-

428.000,-

368.000,-

1.236,-

1.236,-

368.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.109.498,-

61.583,-

71.029,-

4.118.944,-

3.918.498,-

28.783,-

71.029,-

3.960.744,-

3.273.080,-

28.783,-

28.783,-

3.273.080,-

-

-

-

-

191.000,-

32.800,-

-

158.200,-

1

2

3

4

5

6

7

8

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

a

b

c

d

580.002,-

2.586,-

30.586,-

608.002,-

580.002,-

2.586,-

2.586,-

580.002,-

500.200,-

2.586,-

2.586,-

500.200,-

-

-

-

-

-

-

28.000,-

28.000,-

75404

Komendy wojewódzkie Policji

a

b

c

d

-

-

28.000,-

28.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.000,-

28.000,-

75416

Straż Miejska

a

b

c

d

550.502,-

2.586,-

2.586,-

550.502,-

550.502,-

2.586,-

2.586,-

550.502,-

487.000,-

2.586,-

2.586,-

487.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

OŚWIATA

I  WYCHOWANIE

a

b

c

d

14.836.068,-

113.180,-

38.405,-

143.761.293,-

13.277.443,-

13.180,-

9.405,-

13.273.668,-

10.301.690,-

-

6.250,-

10.307.940,-

533.000,-

-

-

533.000,-

1.558.625,-

100.000,-

29.000,-

1.487.625,-

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

4.838.254,-

-

4.805,-

4.843.059,-

4.838.254,-

-

4.805,-

4.843.059,-

4.129.600,-

-

1.650,-

4.131.250,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80104

Przedszkola

a

b

c

d

3.458.792,-

-

4.500,-

3.463.292,-

3.458.792,-

-

4.500,-

3.463.292,-

2.558.540,-

-

4.500,-

2.563.040,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

a

b

c

d

772.000,-

13.180,-

-

758.820,-

772.000,-

13.180,-

-

758.820,-

588.600,-

-

-

588.600,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

2.097.925,-

100.000,-

29.100,--

2.027.025,-

539.300,-

-

100,-

539.400,-

-

-

100,-

100,-

533.000,-

-

-

533.000,-

1.558.625,-

100.000,-

29.000,-

1.487.625,-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.780.158,-

1.700,-

4.042,-

2.782.500,-

2.780.158,-

1.700,-

4.042,-

2.782.500,-

637.300,-

1.700,-

4.042,-

639.642,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

599.000,-

1.700,-

4.042,-

601.342,-

599.000,-

1.700,-

4.042,-

601.342,-

492.600,-

1.700,-

4.042,-

494.942,-

-

-

-

-

-

-

-

-

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

a

b

c

d

378.000,-

-

7.030,-

385.030,-

378.000,-

-

7.030,-

385.030,-

290.300,-

-

2.700,-

293.000,-

10.000,-

-

-

10.000,-

-

-

-

-

85305

Żłobki

a

b

c

d

368.000,-

-

7.030,-375.030,-

368.000,-

-

7.030,-

375.030,-

290.300,-

-

2.700,-

293.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

5.194.252,-

3.000,-

70.000,-

5.261.252,-

1.747.943,-

3.000,-

3.000,-

1.747.943,-

100.000,-

-

3.000,-

103.000,-

600.000,-

-

-

600.000,-

3.446.309,-

-

67.000,-

3.513.309,-

1

2

3

4

5

6

7

8

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.567.252,-

3.000,-

70.000,-

3.634.252,-

720.943,-

3.000,-

3.000,-

720.943,-

100.000,-

-

3.000,-

103.000,-

-

-

-

-

2.846.309,-

-

67.000,-

2.913.309,-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

1.596.930,-

-

137.000,-

1.733.930,-

1.596.930,-

-

37.000,-

1.633.930,-

-

-

-

-

1.458.430,-

-

37.000,-

1.495.430,-

-

-

100.000,-

100.000,-

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a

b

c

d

650.000,-

-

134.000,-

784.000,-

650.000,-

-

34.000,-

684.000,-

-

-

-

-

650.000,-

-

34.000,-

684.000,-

-

-

100.000,-

100.000,-

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

108.500,-

-

3.000,-

111.500,-

108.500,-

-

3.000,-

111.500,-

-

-

-

-

-

-

3.000,-

3.000,-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

39.327.804,-

406.965,-

555.828,-

39.476.667,-

30.639.600,-

53.985,-

141.828,-

30.727.443,-

16.267.150,-

34.305,-

52.097,-

16.284.942,-

2.862.430,-

-

37.000,-

2.899.430,-

8.688.204,-

352.980,-

414.000,-

8.749.224,-

WYDATKI NA  ZADANIA  ZLECONE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach    

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

3.831.577,-

33.292,-

33.292,-

3.831.577,-

3.831.577,-

33.292,-

33.292,-

3.831.577,-

384.954,-

65,-

9.924,-

394.813,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a

b

c

d

2.965.523,-

33.292,-

33.292,-

2.965.523,-

2.965.523,-

33.292,-

33.292,-

2.965.523,-

53.194,-

65,-

9.924,-

63.053,-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE

a

b

c

d

4.001.219,-

33.292,-

33.292,-

4.001.219,-

4.001.219,-

33.292,-

33.292,-

4.001.219,-

554.006,-

65,-

9.924,-

563.865,-

-

-

-

-

-

-

-

-

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków  zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa - stanowiącym załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 370/XXXI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2005r. w zakresie zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących.                                                                                      

a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach                    

Dział

Rozdz.

Nazwa

Stan

funduszu

obrotowego na początek

roku

Przychody

Wydatki ogółem

w tym :

Wpł.

do

budż.

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

w tym dotacje z budżetu miasta

Wydatki

bieżące

 z tego:

wynagrodz.

i pochodne

Wydatki inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

81.496,-

-

-

81.496,-

6.114.400,-

-

-

6.114.400,-

600.000,-

-

-

600.000,-

6.110.896,-

103.600,-

103.600,-

6.110.896,-

4.935.896,-

103.600,-

-

4.832.296,-

2.811.460,-

-

-

2.811.460,-

1.175.000,-

-

103.600,-

1.278.600,-

-

-

-

-

85.000,-

-

-

85.000,-

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

a

b

c

d

81.496,-

-

-

81.496,-

6.114.400,-

-

-

6.114.400,-

600.000,-

-

-

600.000,-

6.110.896,-

103.600,-

103.600,-

6.110.896,-

4.935.896,-

103.600,-

-

4.832.296,-

2.811.460,-

-

-

2.811.460,-

1.175.000,-

-

103.600,-

1.278.600,-

-

-

-

-

85.000,-

-

-

85.000,-

RAZEM  PRZYCHODY  I WYDATKI   ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

a

b

c

d

81.496,-

-

-

81.496,-

6.114.400,-

-

-

6.114.400,-

600.000,-

-

-

600.000,-

6.110.896,-

103.600,-

103.600,-

6.110.896,-

4.935.896,-

103.600,-

-

4.832.296,-

2.811.460,-

-

-

2.811.460,-

1.175.000,-

-

103.600,-

1.278.600,-

-

-

-

-

85.000,-

-

-

85.000,-

§ 3

                                                                                 

                                                                      

Po w/w zmianach budżet miasta na 2005r. wynosi:

-  po stronie  dochodów         39.805.776,-zł

-  po stronie  wydatków          43.770.159,-zł

-  deficyt budżetu                     3.964.383,-zł

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR404/XXXVIII/ 05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 CZERWCA 2005 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:01.07.2005 15:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:24.01.2011 09:35