Lubliniec, dnia 10.12.2015r.

 

Z A P R O S Z E N I E          

Zarząd Gospodarki  Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy
ul. Spokojnej 2, zaprasza do składania ofert na bieżący zakup paliwa :    

 • benzyna bezołowiowa 95
 • olej napędowy

I.   Oferta powinna zawierać :

 1. Określenie ceny jednostkowej netto i brutto za 1 litr paliwa.
 2. Określenie wysokości upustu cenowego w %  na 1 litrze od ceny netto.
 3. Świadectwo jakości paliwa.
 4. Dokumenty nadania nr NIP i REGON – kserokopia.
 5. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 6. Zobowiązanie wystawiania faktury VAT za okres 7 dni w terminie płatności
  21 dni oraz :
 • ceny za paliwo pobrane przez Zamawiającego będą naliczane wg cen dnia wyszczególnionych na tablicy informacyjnej stacji paliw Wykonawcy, pomniejszone o stały upust cenowy udzielony Zamawiającemu w ofercie
 • odliczania upustu od ceny netto na fakturach
 • wpisywania ilości oraz cen brutto paliwa obowiązujących w dniu zakupu (bez upustu) do kart drogowych lub raportów dziennych pracy sprzętu Zamawiającego
 • sporządzenia zestawień zbiorczych nabywanego paliwa potwierdzonych każdorazowo przez kierowców dokonujących zakupów w imieniu Zamawiającego /Wz/.

II.  Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2016r.

Ze względu na bieżący zakup paliwa, rozpatrywane będą wyłącznie oferty    firm, których stacje paliw znajdują się na terenie Lublińca.

III. Termin składania ofert :     

 • Oferty  należy  składać   do   Zarządu  Gospodarki  Komunalnej,  Lokalowej   i Ciepłownictwa w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2 do dnia 15.12.2015r.
  do godz. 10.00
  .
 • Ofertę  można  przesłać  e-mailem  :  zgklic@wp.pl, Fax-em : 34 351 40 02 lub pocztą.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE do składania ofert na bieżący zakup paliwa.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:10.12.2015 11:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:10.12.2015 11:44