U C H W A Ł A  N R 14/III/02

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 12 GRUDNIA 2002 ROKU

w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek leśny na 2003 rokRada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-         art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);

-         art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682)

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 14/III/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek leśny na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.07.2003 08:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:25.01.2011 15:21