wersja do wydruku Joanna Wicher 08.12.2015 13:00

Zarządzenie Nr 233/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 233/2015

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 16 listopada 2015r.

 

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. Poz.1515) oraz § 13 ust. 4 uchwały nr 149/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (Dz. Urzęd. Woj. Śl. poz. 5548), zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

 1. Powołuję Komisję Mieszkaniową – zwaną dalej Komisją – w następującym składzie osobowym:

 1. Radny Rady Miejskiej w Lublińcu, przedstawiciel Komisji właściwej w sprawach gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Lublińca – Zbigniew Rosiński;

 2. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu – Joanna Dąbrowicz;

 3. Przedstawiciel Lublinieckiej Rady Seniorów – Andrzej Kurzac;

 4. Przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lublińcu – Anna König;

 5. Przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lublińcu – Justyna Kuźnik.

 1. Komisja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, uchwały nr 149/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, a także niniejszego zarządzenia.

 2. Działalność Komisji ma charakter społeczny i za wykonywanie swoich obowiązków jej Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia lub zwrotu kosztów.

 

§ 2

 

 1. Komisja jest organem opiniodawczym. Do zadań Komisji należy opiniowanie planowanego przydziału lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego, przyznawanych na podstawie wniosku.

 2. Burmistrz Miasta Lublińca może powierzyć Komisji opiniowanie lub rozstrzyganie innych, poza wymienionymi w ust. 1, spraw z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Lublińca.

 

§ 3

 

Ustalam Regulamin Komisji – zwany dalej Regulaminem – w brzmieniu określonym w poniższych paragrafach.

 

§ 4

 

 1. Burmistrz Miasta Lublińca, powołuje lub odwołuje Członków Komisji, w tym dokonuje uzupełnienia w składzie osobowym Komisji, z inicjatywy własnej lub na wniosek innych osób.

 2. Przed powołaniem każda osoba musi wyrazić zgodę na pracę w Komisji. Członek Komisji może złożyć rezygnację na ręce Burmistrza Miasta Lublińca w każdym czasie.

 3. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz Miasta Lublińca, a następne, w miarę potrzeb i bez zbędnej zwłoki, Przewodniczący Komisji ustalając termin, miejsce i porządek, posiedzenia.

 4. Komisja powołuje i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Zastępca Przewodniczącego zastępuje Przewodniczącego Komisji we wszystkich jego obowiązkach, podczas jego nieobecności lub niemożliwości wykonywania obowiązków.

 5. Przewodniczący Komisji informuje pozostałych Członków o terminie, miejscu i porządku posiedzenia z co najmniej 7 dniowym uprzedzeniem. W uzasadnionych przypadkach termin powiadomienia może ulec odpowiedniemu skróceniu.

 6. Każdy członek Komisji, przed przystąpieniem do pracy w Komisji, zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującymi przepisami na podstawie których funkcjonuje Komisja, a także przepisami i zasadami z zakresu ochrony danych osobowych oraz złożyć stosowne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za ochronę i prawidłowe wykorzystanie informacji związanych z pracą Komisji.

 

§ 5

 

 1. Sprawy wchodzące w zakres zadań Komisji kieruje pod obrady Komisji, na ręce Przewodniczącego, Burmistrz Miasta Lublińca lub komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Lublińcu właściwa w sprawach gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta.

 2. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach lub w zespołach roboczych. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który stosownie do potrzeb może powołać zespoły robocze.

 3. Komisja podejmuje opinie lub inne rozstrzygnięcie bez zbędnej zwłoki. Prace Komisji powinny być tak organizowane i prowadzone, aby Komisja podjęła opinię lub inne rozstrzygnięcie najpóźniej w terminie 30 dni od skierowania sprawy na ręce Przewodniczącego.

 4. Członek Komisji ma prawo i obowiązek uczestniczenia we wszystkich pracach Komisji. Członek Komisji powinien zawiadomić Przewodniczącego o przyczynie swojej nieobecności na posiedzeniu lub braku możliwości uczestniczenia w pracach Komisji.

 5. Do podjęcia opinii lub innego rozstrzygnięcia wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Komisji.

 6. Komisja podejmuje opinie lub inne rozstrzygnięcia, w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Członek Komisji nie może wstrzymać się od głosu, z zastrzeżeniem ust. 7.

 7. Członek Komisji zostaje wyłączony z prac Komisji w zakresie w jakim jej prace mogą dotyczyć jego interesu prawnego lub faktycznego lub w zakresie w jakim prace Komisji mogą dotyczyć osoby z jaką Członek Komisji pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego obiektywizmu lub bezstronności.

 8. W posiedzeniu Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby trzecie na wniosek Przewodniczącego Komisji.

 

§ 6

 

 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół podpisują Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu oraz osoba protokołująca.

 2. Protokół zawiera datę i przedmiot posiedzenia, zwięzły opis przebiegu posiedzenia, podjęte opinie lub inne rozstrzygnięcia, a także zgłoszone zdania odrębne Członków Komisji na ich wniosek.

 3. Opinie lub inne rozstrzygnięcia Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta Lublińca w formie pisemnej, z podpisem Przewodniczącego Komisji. Opinie lub inne rozstrzygnięcia Komisji nie mają charakteru wiążącego.

 

§ 7

 

Środki niezbędne do wykonania zadań Komisji, w tym protokołowanie prac i przechowywanie dokumentacji, udzielanie niezbędnych informacji oraz wyjaśnień, zapewnia komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Lublińcu właściwa w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Lublińca.

 

§ 8

 

 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje na dzień 26 listopada 2015 r. na godzinę 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Lublińca.

 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2015 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zarządzenie Nr 233/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2015 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż