wersja do wydruku Joanna Wicher 07.12.2015 10:20

Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Ogrodowej 17 na okres do 3 lat.

                      Zarządzenie Nr 231/2015

                     Burmistrza Miasta Lublińca

                        z dnia 12 listopada 2015 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Ogrodowej 17 na okres do 3 lat.

 

Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ogrodowe 17j nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Lublińcu stanowiącą własność Gminy Lubliniec na okres do 3 lat oraz podaje się wykaz tej nieruchomości:

  1. działka nr 3401/47 o pow. 0,0445 ha, część działki nr3400/47 o pow. 0,0058 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00029436/5 jako własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Ogrodowej.

  2. część działki nr 1197/49 o pow. 0,0377 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00019935/0 jako własność Gminy Lubliniec położonej w Lublińcu przy ul. Ogrodowej.

  1. Dzierżawie podlega łączna powierzchnia 719 m2.

  2. Roczny czynsz dzierżawny z tytułu niniejszej umowy, pomniejszony o bonifikatę w wysokości 90 %, wynosić będzie 231,24 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści jeden zł 24/100) t. j. 188,00 zł netto 23% podatku VAT w wys. 43,24 zł.

  3. Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

- pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy

- druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S. A. o/Częstochowa Nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu.

  1. Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie.

§ 2

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 13 listopada do dnia 3 grudnia 2015 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Ogrodowej 17 na okres do 3 lat.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2015 10:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż