wersja do wydruku Joanna Wicher 16.11.2015 13:17

ZARZĄDZENIE NR 226/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

ZARZĄDZENIE NR 226/2015

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

 

Burmistrz Miasta Lublińca, na podstawie art 30 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.), uchwały nr 755/LVII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 233, poz.3442) zarządza, co następuje:

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

§ 2

Konsultacje projektu uchwały, o której mowa w § 1, zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a) umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lublińcu;

b) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu.

§ 3

  1. Termin przeprowadzenia konsultacji określa się od 05.11.2015 r. do 12.11.2015 r.

  2. Termin składania pisemnych uwag i opinii z konsultacji, przeprowadzonych w formach określonych w § 2, ustala się do dnia 12.11.2015r. Uwagi i opinie można złożyć listownie, osobiście w urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres edukacja@lubliniec.pl. Liczy się data wpływu do Urzędu. Anonimowe uwagi nie zostaną uwzględnione.

  3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać
    pisemne uwagi i wnioski dotyczące konsultowanego projektu uchwały w terminie
    wskazanym w ust.2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 226/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2015 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż