wersja do wydruku Joanna Wicher 26.10.2015 13:59

ZARZĄDZENIE NR 220/2015 Burmistrz Miasta Lublińca z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 220/2015

Burmistrz Miasta Lublińca

z dnia 26 października 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515) oraz uchwały nr 755/LVII/2010 Rady Miasta Lublińca z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 233, poz. 3442), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 

Konsultacje projektu uchwały wymienionego w § 1 zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  1. umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublińca;

  2. zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 3

  1. Termin przeprowadzenia konsultacji określa się od 26.10.2015 r. do 29.10.2015 r. do godz. 1300.

  2. Uwagi i opinie można złożyć osobiście w Urzędzie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres inwestycje@lubliniec.pl. Liczy się data wpływu do Urzędu. Anonimowe uwagi lub opinie nie zostaną uwzględnione.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 220/2015 Burmistrz Miasta Lublińca z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.10.2015 13:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż