Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lublińca w celu zapewnienia udziału społeczeństwa podaje do publicznej wiadomości, że przystępuje do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Program rozwoju społeczno-gospodarczego jest podstawowym narzędziem służącym efektywnemu zarządzaniu gminą. Celem działania samorządu na szczeblu lokalnym jest w pierwszej kolejności zaspakajanie potrzeb mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. Planowanie strategiczne w wymiarze wieloletnim daje możliwość optymalnego wykorzystania zasobów do realizacji najbardziej potrzebnych z punktu widzenia rozwoju lokalnego zadań.

Wypełniając obowiązek art. 53 ww. ustawy Burmistrz Miasta Lublińca zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z prośbą o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

Informuję, że z projektem „Programu Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Biurze Obsługi Interesantów w budynku Urzędu Miejskiego w Lubińcu przy ul. Paderewskiego 5 (pokój nr 7- 8 na parterze) w godzinach pracy urzędu. tj. pon. – pt. w godz. 7.30 – 15.30.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 24.06.015 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej za pomocą formularza, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: lubliniec.konsultacje@deltapartner.org.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Lublińca.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu, na stronie www.lubliniec.pl , na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Grzegorz Wilk
Data publikacji:03.06.2015 18:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Grzegorz Wilk
Data aktualizacji:03.06.2015 18:40