Zarządzenie Nr 277/2014

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego w Lublińcu na okres do 3 lat oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.


Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

  1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego na okres do 3 lat niezabudowaną pod posadowienie garażu blaszanego oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz tej nieruchomości:

  • część działki nr 3115/43 o pow. 0,4064 ha z karty mapy 2 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu KW CZ1L/00038945/2 jako własność Gminy Lubliniec położona w Lublińcu przy ul. Piłsudskiego.

  1. Dzierżawie podlegać będzie część działki 3115/43 o pow. 18 m2.

  2. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca przeznaczony do dzierżawy teren oznaczony jest symbolem 201 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej. (Dz. Urz. woj. Śląskiego Nr 86, poz. 2443 z dnia 25 lipca 2006 r.)

  3. Czynsz dzierżawny ustalony według aktualnie obowiązującego zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca nr 196/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec w wysokości 360,00 zł netto + obowiązująca stawka VAT.

  4. Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

- pierwsza rata do 30 kwietnia każdego roku dzierżawy

- druga rata do dnia 30 października każdego roku dzierżawy

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w ING Bank Śląski S. A. o/Częstochowa Nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu.

  1. Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierżawca będzie powiadamiany pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie.

§ 2

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 20 stycznia 2015 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 277/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego w Lublińcna okres do 3 lat oraz ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.01.2015 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak