Zarządzenie Nr 274/2014

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie

sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Lubliniec.


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 28 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2014r. Poz. 518 ze zm.), Uchwały Nr 240/XX/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Klonowej, zmienionej Uchwałą Nr 533/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014r.zarządzam, co następuje:


§ 1

Przeznacza się do sprzedaży oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości należącej do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gliwickiej, położonej w Lublińcu przy ul. Klonowej – działka nr 1910/109 o pow. 5,9996 ha z km 5 obręb Lubliniec, szczegółowo opisanej w załączniku do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.§ 2

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2014r. Poz. 518 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 do dnia 10 lutego 2015 r.


§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 7 /2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 274/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.01.2015 13:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak