ZARZĄDZENIE NR 261/2014

Burmistrz Miasta Lublińca

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.


Burmistrz Miasta Lublińca na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), uchwały nr 755/LVII/201 Rady Miasta Lublińca z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji projektu aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz.Urz.Woj. Śląskiego Nr 233,poz.3442) zarządza co następuje:

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy zostaną przeprowadzone w następujących formach:

1) umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublińca

2) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu.

§ 3

Określa się termin przeprowadzenia konsultacji:

1) rozpoczęcie - 12 grudnia 2014 r.

2) zakończenie – 19 grudnia 2014 r.

§ 4

  1. Konsultacje mają formę składania pisemnych opinii lub uwag na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag należy składać drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Biurze Obsługi Klienta, ul. Paderewskiego 5 w terminie określonym w § 3.

  3. Informacja o konsultacjach jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 5

  1. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii lub uwag na temat ww. projektu uchwały.

  2. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący.

  3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 261/2014 Burmistrz Miasta Lublińca z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:07.01.2015 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak