ZARZĄDZENIE NR 260/2014

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 11 GRUDNIA 2014 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2014r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia

realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.153.14.2014 z dnia 28 listopada 2014r. o kwotę
  2.500,00 zł (rozdz. 85216)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,

 • zmniejszenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.74.18.2014 z dnia 28 listopada 2014r. o kwotę
  17.000,00 zł (rozdz. 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej.§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2014r. wynosi:


 • po stronie dochodów 76.567.897,51 zł

 • po stronie wydatków 80.119.339,51 zł

 • deficyt budżetu 3.551.442,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 260/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 11 GRUDNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:07.01.2015 08:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:07.01.2015 08:55