ZARZĄDZENIE NR 256/2014 R.

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 9 grudnia 2014 r.


w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych

przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu


Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm) oraz art.36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014r poz.1182 z późn.zm), § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzaniadanych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr.100 poz.1024),art.68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (poz.526), Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu wprowadzonego Zarządzeniem Nr.119/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2013 roku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr.250/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 grudnia 2014 roku, zarządza się co następuje :

§ 1

Wprowadza się do użytku służbowego następującą dokumentację :


1.Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

2.Politykę Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

3.Regulamin Użytkownika Systemów Teleinformatycznych Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

4.Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Lublińcu.


§ 2


1.Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

2.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Ochrony Informacji

Niejawnych pełniącego funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego

w Lublińcu.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr.126)2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04.06.2009 roku w sprawie

ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu,wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w

Urzędzie

§ 4

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez Burmistrza Miasta Lublińca -

Administratora Danych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją moc do czasu nadania nowych upoważnień.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 256/2014 r. Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:07.01.2015 08:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak