Zarządzenie nr 250/2014

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 03 grudnia 2014r.


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 119/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami.Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:§ 1

W Zarządzeniu nr 119/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 23 określenie: „w zakresie Referatu ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej” zastępuje się określeniem: „w zakresie Zespołu ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej”,

2) w § 11 ust.2 otrzymuje brzmienie: „W wydziałach mogą być zatrudnieni zastępcy naczelników wydziałów”,

3) Załącznik do Zarządzenia nr 119/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami – tj SCHEMAT ORGANIZACYJNY Urzędu Miejskiego w Lublińcu – otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu wprowadzoną niniejszym Zarządzeniem osoby odpowiedzialne zobowiązane są do wprowadzenia w terminie do dnia 15 grudnia 2014r. zmian w obowiązujących dokumentach, tj dokumentach Systemu Zarządzania Jakością, zarządzeniach, upoważnieniach i zakresach czynności.§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj z dniem 03 grudnia 2014r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 250/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 119/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:17.12.2014 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak