ZARZĄDZENIE NR 243/2014

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 24 LISTOPADA 2014 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn zm.) z a r z ą d z a, co następuje:§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2014r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :


 • realizowanych w ramach zadań własnych m. in. z tytułu przeznaczenia z rezerwy celowej na wypłaty odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych kwoty 19.000,00zł (80104) na wypłatę urlopu zdrowotnego dla pracownika Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu 1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.222.15.2014 z dnia 14 listopada 2014r. o kwotę
  2.886,00 zł (rozdz. 85195)
  z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej


 • zmniejszenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.10.27.2014 z dnia 14 listopada 2014r. o kwotę
  10.734,18 zł (rozdz. 85215)
  przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.34.72.2014 z dnia 14 listopada 2014r. o kwotę
  42,00 zł (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na koszty obsługi w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r ,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.34.69.2014 z dnia 14 listopada 2014r. o kwotę
  200,00 zł (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania powstałego w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2014r. wynosi:


 • po stronie dochodów 76.871.397,51 zł

 • po stronie wydatków 80.422.839,51 zł

 • deficyt budżetu 3.551.442,00 zł§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 243/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 LISTOPADA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:17.12.2014 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:17.12.2014 12:32