Lubliniec, dnia 12.12.2014r.

 

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

         

 

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu przy ul. Spokojnej 2, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn.zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony, który został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.12.2014r.     

 

1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest systematyczne usuwanie stałych odpadów komunalnych z 18 pojemników 1100l, 1 kontenera 6,5m3, 4 kontenerów KP10 m3, 1 pojemnika 120l i 1 pojemnika 240l z posesji ZGKLiC, targowiska miejskiego, poczekalni dworcowej, lodowiska (w terminie 01.12. - 31.03.) i cmentarzy w Lublińcu.

 

2.  Termin realizacji :

      Wykonania usługi ustala się w terminie  01.01.2015r. -  31.12.2017r.

 

3.  Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującym kryterium :

 

  • cena oferty                                               -    100%.

                                     

4.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

     Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że oferent jest związany ofertą do dnia 17.01.2015r.

 

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

 

6. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

 

7.    Termin składania ofert.

7.1. Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego, pok.
nr 1 (sekretariat) do dnia :  19.12. 2014r.  do godz. 950. 

       Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

7.2  Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych  hasłem : „Oferta przetargowa na usuwanie odpadów.”     

                                

8.     Otwarcie ofert.

8.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.12.2014r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

8.2.  Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

 8.3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,   którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

8.4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej : www.zgklic.pl, www.lubliniec.bip.info.pl.

        Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu, powiadomieni zostaną pisemnie.

8.5. SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie internetowej : www.zgklic.pl, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu na systematyczne usuwanie stałych odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:12.12.2014 13:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:12.12.2014 13:28