STATUT

Żłobka Miejskiego w Lublińcu

Rozdział I. Podstawa prawna działania

§ 1

Żłobek Miejski w Lublińcu, zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45,poz.

235).

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.

1591 z późn. zm.).

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr

157,poz.1240 z późn. zm.).

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr

223,poz.1458).

5) uchwały Nr 141/XIV/99 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 1999r. w

sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Lublińca o nazwie „Żłobek Miejski w

Lublińcu.”

6) innych właściwych przepisów.

7) niniejszego Statutu.


Rozdział II. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Organem założycielskim Żłobka jest Miasto Lubliniec.

2. Pełna nazwa żłobka i jego adres:

Żłobek Miejski

ul. Sobieskiego 13

42-700 Lubliniec

3. Żłobek stanowi jednostkę organizacyjną gminy Lubliniec, a gospodarkę finansową prowadzi

w formie jednostki budżetowej.

4. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Lubliniec.

§ 3

1. Żłobek funkcjonuje i przyjmuje dzieci w miarę wolnych miejsc przez cały rok, z wyjątkiem

ustalonej przerwy wakacyjnej.

2. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz

wspomaganie rodziców /opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

3. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w Żłobku określa Regulamin

Organizacyjny Żłobka, który nadaje Dyrektor, biorąc pod uwagę opinię rodziców.


Rozdział III. Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 4

1. Celem działalności Żłobka jest:

1) zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej nad

dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb,

2) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu

ich zdrowia wyżywienia zgodnie z normami i zasadami dietetyki,

3) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

4) kształtowanie osobowości dziecka przez wychowanie go w najbliższym kręgu

środowiskowym rozszerzając stopniowo kontakty z otoczeniem,

5) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka oraz doprowadzeniu do takiego

stopnia rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do pobytu dziecka

w przedszkolu.

§ 5

1. Zakres i sposób wykonywania zadań Żłobka jest następujący:

1) w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad

dzieckiem sprawuje fachowy personel zatrudniony zgodnie ze schematem

organizacyjnym placówki stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego

Żłobka.

2) każde dziecko korzystające z usług Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane

przez rodziców ( opiekunów prawnych) lub przez pisemnie upoważnioną przez nich

osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.


Rozdział IV. Organizacja Żłobka

§ 6

1. Dyrektor Żłobka kieruje działalnością Żłobka i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor Żłobka zatrudniany jest przez Burmistrza Miasta Lublińca.

3. Dyrektor Żłobka podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Żłobka samodzielnie

i ponosi za nie odpowiedzialność.

4. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka i pełni funkcję

pracodawcy wobec zatrudnionych tam pracowników.

§ 7

Do zadań Dyrektora Żłobka należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Żłobka .

2) uzgadnianie z organem, który utworzył Żłobek zasad organizacji placówki

z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających z usług Żłobka.

3) zapewnienie należytego stanu higieniczno- sanitarnego Żłobka oraz warunków

bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Żłobka.

4) opracowanie i realizowanie planu finansowego Żłobka.

§ 8

Rodzice dziecka, objętego opieką Żłobka mają prawo do:

1) uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka.

2) wyrażania opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Żłobka Dyrektorowi

placówki oraz organowi sprawującemu nadzór nad placówką.


Rozdział V. Warunki przyjmowania dzieci

§ 9

1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor.

2. W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci:

1) matek lub ojców samotnie wychowujących

2) obojga rodziców pracujących lub uczących się,

3) których przyjęcie uzasadnione jest ważnymi względami społecznymi.

3. Z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci przyjętych do Żłobka zawiera się umowy

w sprawie korzystania z usług Żłobka oraz odpłatność za te usługi.

4. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju

psychofizycznego.

5. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia.

§ 10

W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku :

1) opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności

2) opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdą nieobecność dziecka w Żłobku

powyżej jednego dnia.


Rozdział VI. Gospodarka finansowa

§ 11

1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy

o finansach publicznych oraz według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

obowiązujących w jednostkach budżetowych.

2. Żłobek prowadzi samodzielną obsługę administracyjno -gospodarczą oraz finansowo

-księgową.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§12

Obowiązki i uprawnienia pracowników określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych

Kodeksu pracy i innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrzne regulaminy.

§13

Zmiana Statutu następuje w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawne cytowane

w § 1 Statutu.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Żłobka Miejskiego
Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Droniowicka 27
Informację opublikował:Aleksandra Osiewicz
Data publikacji:18.07.2003 12:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:16.04.2012 07:58