Lubliniec, dnia 08.12.2014r.

 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

 

            Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa, 42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 2, działając na podstawie art.39 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.zmian.), ogłasza przetarg nieograniczony, który został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 08.12.2014r.     

 

1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest  dostawa paliwa:

 

-    benzyna bezołowiowa 95

-    olej napędowy

 

2.  Termin realizacji :

      Zakończenie usługi ustala się na dzień   31.12.2015r.

 

3.  Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierować się następującym kryterium :

-   Cena jednostkowa netto za 1 litr paliwa                  -  20 pkt.

-   Upust cenowy na 1 litrze                                             -  80 pkt.                             

                                     

4.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

     Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że oferent jest związany ofertą do dnia 14.01.2015r.

 

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

 

7.    Termin składania ofert.

7.1. Ofertę należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia :  15.12. 2014r.  do godz. 950. 

      Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania opakowań lub kopert.

7.2  Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach opatrzonych  hasłem : „Oferta przetargowa na zakup paliwa”.     

                                

8.     Otwarcie ofert.

8.1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.12.2014r.  o godz.1000  w siedzibie Zamawiającego.

8.2.  Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Oferentów.

 8.3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,   którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

 8.4.  Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w siedzibie  Zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej : www.lubliniec.bip.info.pl oraz  www.zgklic.pl

       Niezależnie od tego, wszyscy oferenci zakwalifikowani do udziału w przetargu,  powiadomieni zostaną pisemnie.

8.5. SIWZ i pozostałe materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie na stronie  internetowej : www.zgklic.pl,  e-mailem : zgklic@wp.pl, fax-em, pocztą lub w siedzibie Zamawiającego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetargu na bieżące zakupy paliwa.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:08.12.2014 13:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:08.12.2014 13:23