ZARZĄDZENIE NR 230/2014

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn zm.)
z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2014r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :


  1. realizowanych w ramach zadań własnych m. in. z tytułu :


zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.253.10.2014 z dnia 29 października 2014r. o kwotę
10.716,00 zł (rozdz. 85213)
z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.


  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :


zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.324.9.2014 z dnia 30 października 2014r. o kwotę
196.930,00(rozdz. 85212)
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,


zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
Nr FBI.3111.324.8.2014 z dnia 24 października 2014r. o kwotę
2.734,00 zł (85213) z przeznaczeniem na opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2014r. wynosi:


  • po stronie dochodów 76.845.027,69 zł

  • po stronie wydatków 80.396.469,69 zł

  • deficyt budżetu 3.551.442,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 230/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:21.11.2014 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:21.11.2014 13:37