Podstawą prawną funkcjonowania przedszkola jest:

  • ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67 poz.329, z póź. zm.);
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz.357, z 1998r. Nr 106, poz.668 i Nr 162, poz.1118, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 22, poz.291 i Nr 122, poz.1323 oraz z 2001r. Nr 111, poz.1194);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 31.01.2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu (Dz.U. z 2002r. Nr 10 poz.96);
  • niniejszy statut.

§ 1

1. Organem prowadzącym jest gmina Lubliniec.

Nazwa przedszkola:

Przedszkole Miejskie Nr 2

„SŁONECZNA CHATKA”

ul. Sądowa 10

42-700 Lubliniec


                                                                                               §  2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności w podstawie programowego wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. Dz.U. Nr 14, poz.129, Dz.U. Nr 60, poz. 642, Dz.U. Nr 2 z 2000r., poz.20 oraz rozporz. MENiS z 31 stycznia 2002r., Dz. U. Nr 10, poz. 96).

2. Podstawowym celem przedszkola jest:

2.1. objęcie opieką wszystkich dzieci i  zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju;

2.2. stymulowanie rozwoju wychowanków, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;

2.3. kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata;

2.4. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej - prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci z problemami rozwojowymi;

2.5. współdziałanie z rodzicami wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, udzielanie im pomocy i doradztwa w sprawach wychowawczych;

2.6. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;

2.7. przestrzeganie praw dziecka;

2.8. realizacja planu rozwoju placówki;

2.9. organizacja zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i stałą opiekę  w czasie pobytu w budynku przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, a także  pełne poczucie bezpieczeństwa powierzając każdą z grup zróżnicowanych pod względem wieku dzieci opiece jednej lub dwóch nauczycielek. W trakcie zajęć  poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka dodatkowa osoby dorosłej na każde 10 dzieci.

4. Konieczne jest przestrzeganie przez rodziców bądź opiekunów obowiązku  osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci. Dzieci mogą być odbierane również  przez osoby dorosłe upoważnione przez rodziców lub opiekunów na piśmie a w szczególnym przypadku telefonicznie po uprzednim powiadomieniu Dyrektora lub  Nauczyciela.

Do zadań przedszkola należy:
1. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

2. rozpoznanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci, troska o zapewnienie im równych szans, umacnianie wiary we własne siły  i w możliwość osiągania sukcesów,

3. stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności wychowanków, do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie,

4. rozwijanie wrażliwości moralnej dzieci, nauka  odróżniania dobra i zła,

5. kształtowanie umiejętności, obserwacji otaczającego środowiska, rozumienie prostych zjawisk przyrody, rozwijanie  ciekawości, zapoznanie z otoczeniem przyrodniczym, kulturowym i technicznym dziecka oraz tradycjami i zasadami ochrony środowiska,


6. rozwijanie wrażliwości  estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci, uczenie ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej,

7. tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, nauka bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań,

8. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,

9. integrowanie treści edukacyjnych,

10. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

11. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

12. współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej,

13. zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski,

14. podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, oraz poszanowania rodzinnych i śląskich tradycji

15. zapewnienie dzieciom przyjaznego i zdrowego otoczenia,

16. pobudzanie i zachęcanie dzieci do wyrażania własnych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi.

17. szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawarte są w programie rozwoju na lata 2000-2005 oraz w opracowywanych co roku programach działania.

 § 3

Organami przedszkola są:
   1) Dyrektor 
   2) Rada Pedagogiczna
   3) Rada Rodziców

A)   Zadania Dyrektora Przedszkola

1. Dyrektora przedszkola wybiera organ prowadzący w trybie i spośród osób spełniających warunki określone w ustawie o systemie oświaty.

2. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych przedszkola, opracowuje program rozwoju i roczne programy działania, zatrudnia i zwalnia pracowników, prowadzi dokumentację przedszkola.

3. Dyrektor przedszkola w szczególności:     
a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczyciela, 
c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
d) ponosi odpowiedzialność za BHP w placówce, 
e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zatwierdzonym przez organ prowadzący i ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie,
g) jest pracodawcą dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,
h) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
i) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku   szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
j) opracowuje plan mierzenia jakości przedszkola i wykorzystuje otrzymane wyniki do dalszej pracy, przekazuje raport o jakości pracy placówki Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
k) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4. Dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną nauczyciel.

B) Zadania Rady Pedagogicznej

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania  i kształcenia.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

6. Termin zebrania Rady Pedagogicznej oraz proponowany porządek zebrania powinien być podany 7 dni przed posiedzeniem.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora przedszkola, z inicjatywy 1/3 członków Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego, organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, nauczyciela, Rady Rodziców.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy placówki,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
c) przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmian oraz uchwalenie go,
d) na wniosek rodziców kierowanie dziecka na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
e) podejmowanie uchwał  w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) opracowanie programu rozwoju placówki.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy przedszkola ,zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć oraz rozkład zajęć dodatkowych,
b) projekt planu finansowego przedszkola,
c) wnioski Dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń, wyróżnień,
d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych,
e) pracę Dyrektora w związku z oceną jego działalności zawodowej,
f) występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie Dyrektora

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy  jej członków.

11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

12. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Członkowie Rady są zobowiązani zachować w tajemnicy wszelkie informacje, których ujawnienie mogło by naruszyć czyjeś dobra osobiste.

13. Rada Pedagogiczna pod przewodnictwem społecznego zastępcy  Dyrektora placówki opracowuje opinię o pracy Dyrektora a reprezentant Rady wybrany na posiedzeniu spośród kandydatów w trybie tajnym bierze udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora powołanej przez organ prowadzący.

Zadania Rady Rodziców

1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem placówki wybieranym przez zebranie ogólne rodziców.

2. Wyboru członków do Rady Rodziców  dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń.

3. Rada Rodziców ustala ilość swoich członków na zebraniu ogólnym.

4. Rada Rodziców współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole, i ma prawo  występowania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności oraz wybiera przewodniczącego.

6. Zebrania Rady są protokołowane.

7. W  zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor placówki oraz inne zaproszone osoby.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust.5.

9. W przypadku konkursu na Dyrektora przedszkola zebranie ogólne Rodziców spośród zgłoszonych kandydatów do udziału w pracach komisji, w głosowaniu tajnym wybiera swojego przedstawiciela.
 
D) Współpraca między organami przedszkola

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dla dobra wychowanków i zapewniają  wzajemną, bieżącą wymianę informacji.

2. W szczególności rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą  w sprawach wychowania i kształcenia dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców  do:
a) znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka , jego zachowań  i rozwoju,
c) wyrażenia i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
d) udziału w stałych spotkaniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
3. Przedszkole organizuje zebrania z rodzicami w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Oprócz zebrań organizowane są w przedszkolu: zajęcia otwarte, spotkania okolicznościowe - uroczystości, dni otwarte, spotkania popołudniowe całych rodzin  itp.

4. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola prowadzi się drogą negocjacji.

                                                                                        §  4

Organizacja przedszkola uwzględnia przepisy paragrafów 5-7.

                                                                                         §  5

1. Podstawową jednostką przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25 osób. Ilość ta zgodna jest z warunkami lokalowymi i ustalona za zgodą organu prowadzącego.

                                                                                           §  6

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz program wychowania przedszkolnego wybrany z zestawu programów przez Radę Pedagogiczną i dopuszczony do  użytku w przedszkolu decyzją Dyrektora, oraz program autorski „Przedszkole Miłośników Ziemi Śląskiej -   Folklor to resztki piękna i polskości, które godzi się ratować”.  
  
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe:
- religia,
- rytmika,
- język obcy,
- gimnastyka korekcyjna.
Długość trwania tych zajęć jest dostosowana do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a) z dziećmi 3-4 letnimi około 15 minut
b) z dziećmi 5-6 letnimi około 30 minut.

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

                                                                                                                                                                                                 §  7

Przedszkole jest placówką  wielooddziałową, obejmującą dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

§  8

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany prze Dyrektora.

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności czas pracy  przedszkola i poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników, liczbęgodzin  finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz terminy przerw w pracy przedszkola.

                                                                                              §  9
                                                         
Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Szczegółowy rozkład dnia w grupach określają odpowiedzialni za grupę nauczyciele z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i  jest
dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.

        §  10

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

2. Przedszkole czynne jest 10,5 godzin dziennie, tj. od   6.00  do  16.30   od poniedziałku do piątku, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, przy czym dzieci  6-cio letnie przebywają 5 godzin dziennie i mają zapewnioną herbatkę. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest  z organem prowadzącym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin.

3. Terminy przerw pracy przedszkola  ustalane są z organem prowadzącym  i zatwierdzane w arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok  szkolny.

4. Przedszkole podczas wakacji może pełnić rotacyjny dyżur dla potrzeb dzieci z terenu miasta, w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Pracownicy mogą pełnić dyżur w soboty, w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Przedszkole przygotowuje  trzy posiłki dziennie :śniadanie, obiad, podwieczorek. Dzieci w wieku 3-5 lat oraz dzieci 6-letnie przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie powinny korzystać z co najmniej 2
posiłków w tym obiadu.

5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej oraz zasady zwrotu odpłatności za żywienie z powodu nieobecności dziecka ustala organ prowadzący. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą  w związku z przebywaniem dziecka w przedszkolu opłatę stałą , której wysokość określa uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu.
Opłaty związane z pobytem dzieci w przedszkolu (opłata stała , opłata za wyżywienie) rodzice lub opiekunowie uiszczają w terminie określonym przez organ prowadzący. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki. Rodzice lub opiekunowie pokrywają koszt wydatków  na zakup surowców niezbędnych do przygotowania posiłków. Odpłatność za zajęcia dodatkowe płatne przez rodziców regulują odrębne  przepisy.

       §  11

1. W przedszkolu zatrudnia się Dyrektora, Nauczycieli oraz Pracowników administracji i obsługi. Zadania Dyrektora wymienione są w § 3 punkt A.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Zadania pracowników administracyjno - obsługowych.  
 
3.1. Intendentka:

W pełnym wymiarze czasu pracy wypełnia obowiązki intendentki, a w szczególności:                                          sprawuje opiekę nad pomieszczeniami i sprzętem przedszkola;
załatwia sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności sprzętu placówki;
prowadzi magazyn żywności, zaopatruje placówkę w żywność  i sprzęt;
dokonuje zakupów artykułów ulegających szybkiemu zepsuciu na bieżąco;
układa jadłospis i prowadzi dokumentację żywnościową;
terminowo rozlicza się z pobranych zaliczek;
utrzymuje w idealnej czystości magazyn żywności i inne pomieszczenia wymienione w zakresie czynności;
racjonalnie gospodaruje środkami czystości, energią i wodą;
przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw związanych z ochroną przeciw pożarową;
bierze udział w procesie wychowawczo - dydaktycznym i opiekuńczym przedszkola;
przestrzega dyscypliny pracy, poddaje się badaniom lekarskim w określonych terminach;
prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości na placówce wykonuje na bieżąco;
wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki.

3.2. Kucharka:

W pełnym wymiarze czasu pracy wypełnia swoje obowiązki, a w szczególności:
przyjmuje produkty żywnościowe z magazynu, sprawdza ich przydatność  do spożycia, kwituje ich odbiór w raportach żywieniowych i przyrządza smaczne, zdrowe posiłki dbając o racjonalne zużycie produktów;
utrzymuje w stanie używalności powierzony jej sprzęt kuchenny, dba o czystość  pomieszczeń bloku żywieniowego;
bierze czynny udział w układaniu jadłospisu, codziennie odkłada próby żywności dla potrzeb Sanepidu;
stosuje się do przepisów o dyscyplinie pracy oraz przestrzega przepisów BHP oraz spraw związanych z ochroną przeciw pożarową;
dba o ład i porządek w pomieszczeniach wyznaczonych w szczegółowym zakresie czynności;
poddaje się badaniom lekarskim w wyznaczonym terminie;
bierze udział w procesie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym przedszkola;
wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy placówki.

3.3. Pomoc kucharki

W pełnym wymiarze czasu pracy wypełnia powierzone jej obowiązki, a w szczególności:
1) pomaga kucharce w przyrządzaniu posiłków
2) utrzymuje w czystości kuchnię ,sprzęt i naczynia kuchenne
3) załatwia zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów
4) wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora , wynikające z    organizacji pracy w przedszkolu
5) stosuje się do przepisów BHP, przepisów ogólnych i na swoim stanowisku pracy oraz przestrzega dyscypliny pracy

3.4. Woźna oddziałowa:

W pełnym wymiarze czasu pracy wypełnia powierzone jej obowiązki, a w szczególności:
1) utrzymuje w stanie używalności powierzony jej sprzęt;
2) zgłasza Dyrektorowi placówki wszelkie usterki celem ich szybkiego wyeliminowania;
3) systematycznie sprząta i dezynfekuje pomieszczenia przedszkola;
4) dba o bezpieczeństwo dzieci na placówce i podczas udziału w spacerach i wycieczkach;
5) bierze udział w procesie wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym przedszkola;
6) przestrzega przepisów dotyczących BHP, stosuje się do przepisów ogólnych i na swoim stanowisku pracy;
7) stosuje się do zarządzeń i poleceń wydanych przez Dyrektora przedszkola i kompetentne władze;
8) poddaje się okresowym zadaniom lekarskim stwierdzającym przydatność do pracy;
9) w ramach godzin pracy pomaga kucharce w kuchni;
10) wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora.


Szczegółowe obowiązki pozostałych pracowników przedszkola określają indywidualne zakresy czynności ,ustalone przez dyrektora.   

                                                                                         §  12

Dyrektor przedszkola za zgodą  organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora.
                                                                                                                           

§  13

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece  jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej  i jej skuteczności wskazane jest by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu w przedszkolu.
Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem placówki ma prawo wyrażenia opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale przedszkolnym.

   §  14

Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.

                                                                                            §  15

Zakres zadań nauczycieli.

1. Nauczyciel ściśle współpracuje z domem rodzinnym  wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań  wychowawczych i edukacyjnych. Współdziałanie w sprawach wychowania i nauczania uwzględnia prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania  przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania , odpowiada za jakość pracy.

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację  swojej pracy oraz obserwacji pedagogicznej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Obserwację pedagogiczną prowadzi się w arkuszach obserwacji dziecka 3 razy w roku.
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

4. Nauczyciel w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z psychologiem, logopedą, lekarzem i innymi specjalistami służącymi pomocą dziecku.

5. Nauczyciel przedszkola odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków, tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowań, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, optymalnej aktywizacji dzieci poprzez rozwijanie ich własnej inicjatywy.

6. Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. Nauczyciel współpracuje z pozostałymi nauczycielami, na bieżąco realizuje zadania dodatkowe oraz włącza pracowników obsługowych  do pomocy w realizacji procesu wychowawczo - dydaktycznego. Między nauczycielami  każdej z grup powinna zachodzić pełna wymiana informacji dotycząca pracy w grupie.

7. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka  nastawionej na poznawanie samego siebie , otaczającej rzeczywistości  społeczno -kulturalnej i przyrodniczej wzbogaconej o zasób własnych doświadczeń.

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej.

9. Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne.

10. Nauczyciel zobowiązany jest do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i wzbogacania warsztatu pracy między innymi  poprzez udział w kursach, warsztatach oraz innych formach doskonalenia.

        §  16

1. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku 3 - 6 lat.

1a. W szczególnych przypadkach do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2.5 lat.

2. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego  do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 10 roku życia.

3. Terminy i zasady przyjęcia dzieci  do przedszkola określa organ prowadzący, na podstawie aktualnie obowiązującego prawa oświatowego.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
-   dzieci 6-letnie;
-   dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących;
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny  stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy, a także dzieci rodzin zastępczych;
-   dzieci obojga rodziców pracujących.
W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż limit miejsc Dyrektor w pierwszej kolejności przyjmuje:
a) dzieci 6-letnie;
b) dzieci rodziców pracujących;
c) dzieci matek, ojców samotnie wychowujących dzieci.

3.1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - edukacyjnego uwzględniające zasadę:
a) podmiotowości dziecka,
b) zaspokajania potrzeb dziecka,
c) aktywności,
d) indywidualizacji,
e )integracji.

3.2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej ,Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy  wychowanków jeżeli:
a) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres co najmniej 1 miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności;
b) rodzice bez podania przyczyny zalegają z opłatami za korzystanie z usług przedszkola za co najmniej 2 miesiące.
3.3. W przedszkolu znajdują się pomieszczenia niezbędne do prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej w tym sale zajęć, sypialnie, łazienki, jadalnia, sala rekreacyjna.
                                        
                                                                                                §  17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Przedszkole jest jednostką budżetową pokrywającą swoje wydatki z budżetu miasta. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł.

4. Obsługa administracyjno - techniczna i księgowa przedszkola jest wykonywana przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.

Statut uchwalony jest i nowelizowany drogą podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.


Statut wchodzi w życie  z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej                                                       
mgr Grażyna Panek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut prawny Przedszkola Miejskiego Nr 2
Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Droniowicka 27
Informację opublikował:Aleksandra Osiewicz
Data publikacji:18.07.2003 12:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Osiewicz
Data aktualizacji:25.04.2005 10:05