Rejestr zmian w biuletynie

14.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00008.2017 z dnia 14.04.2017r. o wydanie postanowienia na wniosek p. Pawła Hermańskiego - Geobios Sp. z o.o. ul. Tartakowa 82, 42-202 Częstochowa z dnia 12.04.2017r. działającego z pełnomocnictwa Krynicki Recykling S.A. z dnia 08.11.2016r.zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie okreslenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarz godzin, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesje w dniu 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lublińca.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Miasta Lublińca, za pomocą innego instrumentu płatniczego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z remontem zewnętrznych schodów stalowych do lokalu przy pl. K. Mańki 3/9 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 3 - Dokumentacja projektowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z przebudową kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Kilińskiego 20 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Protkół Nr XXX/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protkół Nr XXX/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protkół Nr XXX/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protkół Nr XXX/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SCAN1081_000.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protkół Nr XXX/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół XXIX 2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protkół Nr XXX/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Protkół Nr XXX/2016 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna